We use cookies on our website to improve the user experience, increase performance and for advertising purposes. By clicking ”I accept”, you accept all cookies. If you do not want to allow all cookies you can change your settings. Read Coor's cookie policy (opens in new window).
Skrolla upp för att visa menyn

Sammanfattning av
Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Passion för service
Ladda ner årsredovisningen
Introduktion  /  Året i korthet

Vision som visar vägen

Coor skapar de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst.

10
104
Nettoomsättning, MSEK
631
Justerat EBITA, MSEK
10
0
75
Antal anställda vid årets slut (FTE)
98
Kassagenerering, %

Hör AnnaCarin Grandin kommentera året som gått

Play button
Spela videon
(2 min 52 sek)
Introduktion  /  Vd-ord

Ett framgångsrikt år att vara stolt över

2021 blev ett år som överträffade mina förväntningar inom många områden. Vi gör ett av våra starkaste finansiella år någonsin och uppnår en toppnotering för nyförsäljning, samtidigt som vi genomför tre värdeadderande förvärv. Vi uppnår också våra högsta resultat för både medarbetar- och kundnöjdhet. Under året har Coor dessutom tagit ­viktiga beslut och genomfört flera aktiviteter för att fortsatt bygga ett hållbart företag – på riktigt. Jag är både ödmjuk och stolt över det vi tillsammans uppnått under året!

AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef

Läs hela vd-ordet
AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef
Strategi och mål  /  Strategi

Vår strategiska plattform

Coors strategiska plattform sätter riktningen för hela verksamheten och visar vägen vid prioriteringar och beslutsfattande.

Fyra strategiska områden

Kundnära lösningar

Arrow

Norden är Coors hemmamarknad. Närheten till kunderna och Coors kunskaper om lokala förhållanden gör det möjligt att erbjuda skräddarsydda och flexibla lösningar. Vi är lyhörda för våra kunders behov och arbetar kontinuerligt för att hitta balansen mellan skalfördelar i leveransen och kundanpassning. Coor arbetar med några av de största IFM-avtalen i Norden, bland annat Aibel, Ericsson, Volvo Cars och ICA samt Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården i Danmark, uppdrag som befäster bolagets nordiska marknadsledarskap.

Tillväxt inom IFM

Arrow

Coor är marknadsledande i Norden inom integrerade facility management-leveranser till större verksamheter med komplexa behov. Coor ser fortsatt tillväxt inom IFM-segmentet, som växer snabbare än FM-marknaden som helhet. Allt fler kunder väljer att köpa majoriteten av sina servicetjänster av en större leverantör, som har resurser att satsa på utveckling och innovation. En IFM-leverantör som Coor kan dessutom hitta synergier mellan tjänsterna genom att använda personal till att utföra flera tjänster och på så sätt minska totalkostnaden för kunden.

Tillväxt inom enstaka tjänster

Arrow

Som en stor aktör kan Coor erbjuda separata tjänster av hög kvalitet till marknadsmässiga priser. De tjänsteområden Coor valt att fokusera på är fastighetsservice, lokalvård samt mat & dryck, tjänster som finns i de flesta kundavtal. Tillväxten inom mindre affärer under verksamhetsåret var mycket god och Coor har som målsättning att fortsätta ta marknadsandelar. 

Operationell effektivitet

Arrow

Coor har ett starkt förbättrings- och effektivitetsfokus och strävar efter att vara bäst i branschen på att leverera tjänster som ger ökad kundnytta. Ständiga förbättringar av verksamheten är en viktig del av vardagen för Coors medarbetare. Innovationer som ökar kundernas effektivitet och minskar resursutnyttjandet bidrar dessutom till en hållbar utveckling.

Vision

Coor skapar de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst.

Affärsidé

Coors affärsidé är att ta över, sköta och utveckla service i kontor, fastigheter, produktionsanläggningar och i offentlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt, långsiktigt hållbart och värdeskapande sätt i förhållande till kunder, medarbetare och investerare, men också för samhället och miljön i stort.

Strategi och mål  /  Ansvarsfullt företagande

Fokus på hållbarhet

Coors övergripande målsättning är att verksamheten ska utvecklas positivt och generera maximal ekonomisk avkastning, och samtidigt bidra till en gynnsam utveckling för människa och miljö.

Ikon affärsansvar
Kvinna som rengör fönsterkarm

Affärsansvar

Coor ska ha en stabil finansiell utveckling och leverera hög kundnöjdhet genom att:

 • Ha en uthållig tillväxt och lönsamhet över tid, samtidigt som god affärssed tillämpas.

 • Leverera värdeskapande och innovativa lösningar baserade på kundernas krav på funktionalitet, effektivitet och säkerhet.

 • Tillhandahålla tillförlitlig och relevant information på ett säkert sätt.

 • Bidra till att kunderna uppnår sina mål.

Hållbarhetsmål 8, Anständiga Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbarhetsmål 17, Genomförande och globalt partnerskap
Grupp med Coor-medarbetare
Ikon socialt ansvar

Socialt ansvar

Coor ska ha engagerade och motiverade medarbetare, inga arbetsrelaterade skador eller långtidssjukskrivningar och lika möjligheter genom att:

 • Aktivt arbeta för välmående medarbetare och en säker arbetsmiljö. 

 • Värna om mångfald och jämställdhet där varje medarbetare ska behandlas respektfullt och rättvist oavsett exempelvis kön och etnicitet. 

 • Utveckla och engagera bolagets medarbetare.

 • Bidra till samhällsutvecklingen genom lokala samhällsförbättrande initiativ.

Hållbarhetsmål 3, Hälsa och välbefinnande
Hållbarhetsmål 5, jämställdhet
Hållbarhetsmål 10, Minskad ojämlikhet
Kvinna som kommer ut från hiss
Ikon miljöansvar

Miljöansvar

Coor ska arbeta för ansvarsfull konsumtion och minskade utsläpp genom att:

 • Aktivt medverka till att minimera kundernas miljöpåverkan.

 • Bedriva ett strukturerat och proaktivt internt miljöarbete.

 • Aktivt arbeta med strategiska och taktiska leverantörer.

 • Halvera Coors klimatavtryck fram till 2025.

Hållbarhetsmål 12, Hållbar konsumtion och produktion
Hållbarhetsmål 13, Bekämpa klimatförändringarna
Hållbarhetsmål 14, Hav och marina resurser
Strategi och mål  /  Mål och utfall

Mål och utfall

Organisk tillväxt

Mål 5 %

Över en konjunkturcykel ska Coor växa organiskt med 4–5 procent årligen.

Utfall 3 %

2021 växer Coor organiskt med 3 procent. Pandemin har fortsatt att påverka omsättningen negativt men detta kompenseras av nya affärer och höga projektvolymer inom delar av verksamheten.

Coor diagram, organisk tillväxt

Lika möjligheter

Mål 50 %

Målet är att könsfördelningen på chefsnivå inom Coor ska vara 50/50.

Utfall 51 %

Andelen kvinnor i chefsposition uppgår till 51 procent i hela verksamheten, vilket är en stabil utveckling och i linje med bolagets målsättning.

Coor diagram, lika möjligheter
Marknad och erbjudande  /  Innovation och hållbarhet

Innovation är nyckeln till hållbarhet

För Coor har det stora arbetet med innovation resulterat i ett eget ekosystem, där man kommer i kontakt med spännande startups och tillsammans kan utveckla ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara innovationer.

Citationstecken
Den övergripande mål­sättningen är att verksamheten ska utvecklas positivt och generera maximal ekonomisk avkastning, utan att göra avkall på respekten för människor och miljö.
Bild hållbarhet
Verksamhet  /  Våra medarbetare

Mångfald som berikar

Respekten för alla människors lika värde och rättigheter är grundläggande för Coor. Vi är övertygade om att en mångfald av personligheter, erfarenheter och kunskaper berikar och att varje medarbetare ska behandlas respektfullt och rättvist oavsett kön, bakgrund och identitet. Det är också viktigt att alla medarbetare kontinuerligt får möjlighet till utveckling – att växa inom Coor. 

Citationstecken
Då tänkte jag att jag kunde göra något för dem. Jag ordnade med kaffe och skar upp frukten fint på fat, så att de skulle bli glada när de kom ut för att fika.
Sasitorn Håkansson, Lokalvårdare på Gävle sjukhus
Läs intervjun
Citationstecken
Då tänkte jag att jag kunde göra något för dem. Jag ordnade med kaffe och skar upp frukten fint på fat, så att de skulle bli glada när de kom ut för att fika.
Sasitorn Håkansson − Lokalvårdare på Gävle sjukhus
Sasitorn Håkansson, Lokalvårdare på Gävle sjukhus

Sasitorn Håkansson − Årets medarbetare

När coronapandemin var ett faktum bestämde sig Sasitorn Håkansson för att söka jobb som lokalvårdare på Gävle sjukhus.

I mitten av mars 2020 började Sasitorn Håkansson sitt nya jobb på Coor. Efter att ha gått Coors lokalvårdsutbildning och fått en ordentlig introduktion bad Sasitorn att få jobba på sjukhusets intensivvårdsavdelning för patienter med covid-19. En utmanande arbetsplats som krävde hundra procent pålitlighet och ett korrekt utförande av arbetet.

– Det var slitsamt ibland och det kunde vara svårt att andas med skyddsutrustningen. Men det gick ändå bra och jag trivdes med den trevliga sjukhuspersonalen.

Sasitorn märkte snart hur vårdpersonalen slet med att ta hand om de svårt sjuka patienterna. Även patienters anhöriga uppmärksammade det hårda arbetet och skickade fika och fruktkorgar till personalen som tack för deras insatser. På grund av den hårda arbetsbelastningen fanns det inte alltid tid för personalen att packa upp gåvorna de fått.

– Personalen hade så mycket att göra under det kaos som var. Då tänkte jag att jag kunde göra något för dem. Jag ordnade med kaffe och skar upp frukten fint på fat, så att de skulle bli glada när de kom ut för att fika. De var så trötta där inne på intensiven, när de såg att frukt och kaffe var framdukat fick de lite energi och kunde fortsätta kämpa.

Sasitorns omtänksamma handlingar gick inte obemärkt förbi. Passion för människor och passion för service är något som Coor finner stolthet i. Personalen på intensivvårdsavdelningen såg detta hos Sasitorn och berömde hennes insatser, både den felfria städningen och den utmärkta servicen som gick utanför hennes arbetsbeskrivning.

Kollegor och kunder är samstämmiga: ”Man blir alltid glad över att möta Sasitorn. Hon gör allt med ett stort leende på läpparna”.

På frågan om hur Sasitorn tror att nästa år kommer bli svarar hon lugnt:

– Jag tänker bara på idag. Vi vet inte vad som händer i framtiden och jag gör det bästa jag kan varje dag.

Hur känns det att ha blivit utsedd till Årets med­arbetare på Coor?

– Jag är jätteglad och så stolt. Personalen på sjukhuset har sagt att de tycker att jag jobbade jättebra på covidintensiven och även på dagkirurgin där jag städar idag. Det är roligt att få uppskattning för jobbet jag utför.

Jenna Seiteri, Lokalvårdare Helsingfors
Citationstecken
Det gör dagarna meningsfulla att ha arbetsuppgifter att göra.
Jenna Seiteri − Lokalvårdare på ett stort kontrakt inom banksektorn i Helsingfors

”Jag är gladare sedan jag började på Coor”

Genom sin positiva inställning, noggrannhet och en stor portion arbetsvilja växer Jenna Seiteri – både som yrkesverksam och privatperson.

Jenna Seiteri arbetar som lokalvårdare på ett kontrakt inom banksektorn i Helsingfors och rekryterades till Coor via ett samarbete med Helsingfors stad. Initiativet från kommunen handlar om att sysselsätta personer med funktionsnedsättning genom antingen hel- eller deltidsarbete, där det centrala i upplägget är personens egen inställning, motivation och vilja att arbeta.

– Jobbet på Coor är verkligen betydelsefullt för mig, och jag vill arbeta. Det gör dagarna meningsfulla att ha arbetsuppgifter att göra, berättar Jenna, som varje dag arbetar mellan klockan 9 och 14.

Hon beskriver sitt dagliga arbete som mångsidigt och varierande, och även om hon är ganska ny på jobbet trivs hon redan väldigt bra och berättar att hon fått ett fint välkomnande av kollegorna.

– Jag mår bättre och känner mig gladare sedan jag började arbeta på Coor. Vi har väldigt roligt i teamet, och kollegorna har blivit mina vänner, säger Jenna.

Utöver nära dialog med sin chef och sina kollegor har Jenna – genom Helsingfors stad – tillgång till en arbetscoach som stöttar, ger råd och regelbundet följer upp hur arbetet går. Coachen hjälper även till med svåra frågor eller situationer som kan uppstå, både i jobbet och privat. Det kan exempelvis handla om arbetsrelaterade utmaningar som avtal, rutiner och kommunikation. Upplägget är utformat att passa just Jennas behov och kunskaper.

Jennas chef och kollegor beskriver henne som glad, positiv och en lagspelare som kommer bra överens med andra människor. Utöver det beröms hon även för sin inställning och noggrannhet.

– Sedan jag började har jag fått många nya arbetsuppgifter att ta hand om, både självständigt och med mitt team. Det gör att jag växer som människa och det bästa med jobbet är när man får positiv feedback från kunder, sitt team och sin arbetsledare – det är väldigt kul!

Citationstecken
Sverige är mitt land och mina barn ska inte behöva uppleva det jag har gjort, mina barn ska må bra och trivas.
Ismael Al-Hamad − På godsmottagning 
Ismael Al-Hamad, På godsmottagning

Drömmen om ett nytt liv tog Ismael till Sverige – och Coor

När många fjortonåringar drömmer om en moped, mobiltelefon eller ett nytt Playstation, drömde Ismael Al-Hamad om någonting helt annat – att fly sitt krigsdrabbade hemland Syrien och starta ett nytt liv i ett annat land.

När jag var tonåring hade jag redan upplevt så mycket hemskt på grund av kriget. Jag hade sett döda familjemedlemmar och släktingar, sett vänner skjutas till döds på gatan och själv blivit beskjuten flera gånger. Jag och min familj kände att vi var tvungna att fly från Syrien, berättar Ismael. Idag är han 24 år, jobbar med godsmottagning och bor med sin mamma, pappa och två syskon i Stockholm. Att det blev just till Sverige familjen tog sig, efter många om och men, är ingen slump – det var hit de drömde om att få komma. Men resan till Sverige skulle bli lång och kostsam. Först tog sig Ismael och hans bror och svåger till Egypten och där fick de via människosmugglare plats på en båt till Italien.

Väl där möttes de av ännu en smugglare, som för 3 000 euro per person kunde hjälpa dem vidare norrut, mot Sverige. De trycktes in i en familjebil, där Ismael låg i bakluckan:

– Det var en väldigt tuff resa.

Efter ytterligare ett par månader kom Ismael, hans bror och svåger äntligen dit, men myndigheterna ville skicka tillbaka dem till Danmark. Eftersom han var under 18 år fick Ismael bestämma själv, och valde att stanna kvar ensam.

– Jag var på ett boende för ensamkommande och det kändes som att jag fick vänta jättelänge på att fylla 18. Till sist kom mina föräldrar också hit, berättar Ismael.

Idag ser livet helt annorlunda ut för Ismael, sedan två år tillbaka arbetar han på en godsmottagning genom Coor.

– Mitt liv har förändrats jättemycket, nu känner jag att jag kommer framåt hela tiden. Jobbet på Coor är bra och jag är tacksam över att ha så trevliga kollegor.

Som 24-åring delar Ismael drömmar med många andra i sin ålder: att ha råd att köpa egen lägenhet, att ta körkort, att så småningom få en egen familj och att fortsätta utbilda sig.

– Jag vill inte åka tillbaka till Syrien, jag vill köpa en lägenhet i Stockholm. Sverige är mitt land och mina barn ska inte behöva uppleva det jag har gjort, mina barn ska må bra och trivas.

Oksana Gomeniuk, Gruppledare lokalvård Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Citationstecken
Det är en väldigt härlig mix och vi trivs mycket bra ihop. Här gör vi inte skillnad på någon – alla är lika mycket värda.
Oksana Gomeniuk − Gruppledare för lokalvård på Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna 

Mångfald på kartan

Från Chile och Etiopien till Thailand och Uzbekistan – teamet av lokalvårdare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer från hela världen. Mångfalden på arbetsplatsen har lett till många intressanta samtal, vilket resulterade i att gruppledaren Oksana Gomeniuk kläckte en idé.

Oksana Gomeniuk arbetar som gruppledare för lokalvårdarna i grupp 1 på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Teamet består av 45 personer, varav merparten kommer från olika delar av världen och har svenska som andraspråk.

– Jag kommer själv från Ukraina och vet hur svårt det kan vara att göra sig förstådd när man inte talar samma språk.

De olika bakgrunderna i teamet och det egna intresset för geografi gav henne en idé.

– Jag åkte från jobbet tillsammans med en kollega som skulle berätta var han kom ifrån, berättar Oksana.

När kollegan visade hemstaden på en karta fick Oksana direkt en idé.

– Eftersom vi på jobbet kommer från så många olika länder fick jag idén att placera ut nålar på en karta för att på ett enkelt sätt berätta varifrån i världen vi alla kommer. Jag har alltid varit intresserad av geografi och tror att idén har sitt ursprung redan där.

Nu sitter fyra stycken 2 x 1,5 meter stora världskartor i Coors fikarum på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Många medarbetare har redan hunnit placera ut en nål för att visa var man har sitt ursprung. Thailand, Mongoliet, Albanien, Turkiet, Georgien, Etiopien, Uzbekistan, Chile, Eritrea och Elfenbenskusten är bara några av de nationer som finns representerade i teamet.

– Det är en väldigt härlig mix och vi trivs mycket bra ihop. Här gör vi inte skillnad på någon – alla är lika mycket värda, oavsett ursprung, berättar Oksana.

Och kartan är ofta en källa till konversationer kollegorna emellan.

– Det är inte ovanligt att man hör personal i lunchrummet säga saker som: ”Vem är den tredje personen från Mongoliet?”, ”Har vi folk från Kina som jobbar hos oss?”, ”Vi saknar folk från Australien” och så vidare. Kartan är ett enkelt sätt att lära känna sina kollegor bättre, förstå varifrån alla kommer och få en ökad förståelse för varandras kulturer och traditioner.

Verksamhet  /  Coor i Norden

Nordisk specialist

Norden är Coors hemmamarknad. Verksamheten finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vår uttalade nordiska strategi med närhet till kunderna och kunskap om de lokala förhållandena gör det möjligt för oss att erbjuda skräddarsydda leveranser.

Sverige

50
 %
Andel av koncernens omsättning
Läs om Sverige

Norge

23
 %
Andel av koncernens omsättning
Läs om Norge

Danmark

21
 %
Andel av koncernens omsättning
Läs om Danmark

Finland

6
 %
Andel av koncernens omsättning
Läs om Finland
Stående medarbetare
Coor som investering  /  Intervju med Coors CFO

Utvecklingen är positiv

2021 har fortsatt att präglas av pandemin, men Coor står stabilt. Utvecklingen har varit positiv, med flera förvärv, bra avkastning och stort fokus på hållbarhet, innovation och framtidens arbetsplats säger Klas Elmberg, CFO på Coor.

Läs Intervjun