We use cookies on our website to improve the user experience, increase performance and for advertising purposes. By clicking ”I accept”, you accept all cookies. If you do not want to allow all cookies you can change your settings. Read Coor's cookie policy (opens in new window).
Strategi och mål  /  Mål och utfall

Mål och utfall

Personal på Coor

Organisk tillväxt

Mål 5 %

Över en konjunkturcykel ska Coor växa organiskt med 4–5 procent årligen.

Utfall 3 %

2021 växer Coor organiskt med 3 procent. Pandemin har fortsatt att påverka omsättningen negativt men detta kompenseras av nya affärer och höga projektvolymer inom delar av verksamheten.

Coor diagram, organisk tillväxt

Kassa­generering

Mål >90 %

På medellång sikt ska Coor upprätthålla en kassagenerering som överstiger 90 procent.

Utfall 98 %

Fortsatt strukturerat arbete med kassaflödet ger ett förbättrat rörelsekapital och balanserad investeringsnivå, vilket ger fortsatt hög kassagenerering.

Coor diagram, kassagenerering

Utdelning i procent

Mål ~50 %

Målet är att dela ut omkring 50 procent av bolagets justerade nettoresultat för perioden (före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar) i ordinarie utdelning till aktieägarna.

Utfall 101 %

Givet bolagets starka resultat, kassaflöde och låga skuldsättning föreslår styrelsen en utdelning för 2021 om 4,80 kronor per aktie (varav 2,40 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 2,40 kronor per aktie i extra utdelning). Total utdelning uppgår därmed till 101 procent av bolagets justerade nettoresultat för året. Föreslagen utdelningen är föremål för godkännande på årsstämman 2022.

Coor diagram, utdelning i procent

Justerad EBITA-marginal

Mål ~5,5 %

På medellång sikt ska Coor leverera en justerad EBITA-marginal på omkring 5,5 procent.

Utfall 6,2 %

Under 2021 visar Coor en förbättrad EBITA-marginal vilket hänförs till stort kostnads- och effektiviseringsfokus och en gynnsam volymmix. Den positiva engångseffekt i form av återbetalning från den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS påverkar också marginalen positivt samtidigt som tillfälligt ökade kostnader, drivet av årets många förvärv och integrationer, delvis motverkar detta.

Coor diagram, justerad EBITA-marginal

Kapital­struktur

Mål <3,0x

Målet på medellång sikt är att Coors nettoskuldsättning ska understiga 3,0 gånger justerad EBITDA.

Utfall 2,0x

Coor har under året genomfört tre förvärv med en total effekt på likvida medel om 646 MSEK samt lämnat en utdelning till aktieägarna om 417 MSEK. Trots detta redovisar bolaget en skuldsättning om 2,0 ggr justerat EBITDA, vilket är väl i linje med koncernens målsättning.

Coor diagram, Kapitalstruktur

Hög kundnöjdhet

Mål ≥70

Målet är att Coor över tid ska hålla en hög grad av kundnöjdhet (Nöjd kund-index) ≥70.

Utfall 74

Coors resultat förbättrades ytterligare och kundnöjdheten ligger nu på den hittills högsta nivån.

Coor diagram, kundnöjdhet

Inga skador och långtidssjukskrivningar

Mål ≤3,5

Målet är att sänka bolagets TRIF (Total Recorded Injury Frequency) till ≤3,5 till 2025.

Utfall 8,9

Insatserna för att minska antalet skador har haft effekt och skadestatistiken går ner, men målet är ännu inte uppnått.

Coor diagram, TRIF

Engagerade och motiverade medarbetare

Mål ≥70

Målet är att Coor över tid ska hålla en hög grad av motiverade medarbetare (Motiverad medarbetar-index) ≥70.

Utfall 78

I årets medarbetarundersökning bibehåller Coor samma resultat som föregående år – ett mycket stabilt och bra resultat.

Coor diagram, Motiverade medarbetare

Lika möjligheter

Mål 50 %

Målet är att könsfördelningen på chefsnivå inom Coor ska vara 50/50.

Utfall 51 %

Andelen kvinnor i chefsposition uppgår till 51 procent i hela verksamheten, vilket är en stabil utveckling och i linje med bolagets målsättning.

Coor diagram, lika möjligheter

Minskade utsläpp

Mål 50 %

Coor ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Vårt mål är att minska utsläppen, scope 1 och 2 i det globala ramverket GreenHouse Gas Protocol, med 50 procent till 2025 jämfört med vår baseline 2018.

Utfall

Sett till helheten har utsläppen i absoluta tal inom scope 1 och 2 ökat sedan 2018. Utebliven önskad reduktion i scope 1 har flera anledningar såsom ökad andel tjänster i egen regi vilket leder till omfördelning av utsläpp men också utmaningar avseende tillgång på elektriska fordon. Arbetet intensifieras och för att nå uppsatta mål krävs en kombination av ökad andel elektrifiering och byte till HVO-bränsle där en elektrifiering ännu inte är möjlig. Utsläppen för scope 2 har minskat med 42 procent till följd av ökad andel förnyelsebar energi och omställningen fortsätter.

Reduktion av CO₂e från fordonsflottan (scope 1)

Coor diagram, co2e från fordonsflottan

Reduktion av CO₂e från våra lokaler (scope 2)

Coor diagram, Co2e från lokaler
Tillbaka